Advokaadibüroo Lillo & Lõhmus
Est  |  Eng  |  Pус
TEENUSED 1. TÖÖÕIGUSTööõiguslike aktide (tööleping, kollektiivlepingu projekt, ametijuhend, töösisekorraeeskirjad jne.) ettevalmistamine. Nõustamine üldistes tööõiguslikes küsimustes. Ettevõtte tööõigusalaste aktide juriidiline auditeerimine. Esindamine kohtuvälistes organites (Tööinspektsioonis, Töövaidluskomisjonis) ja kohtutes. 2. INTELLEKTUAALNE OMANDNõustamine autoriõiguse ja tööstusomandiga seonduvates küsimustes. Võltskaubandusega seonduvad konsultatsioonid. Esindamine Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, Tolliametis ja kohtutes. Tööstusomandi objektide (kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse, kasuliku mudeli, patendi, geograafilise tähise jm.) registreerimisega seonduv. 3. AVALIK ÕIGUS 3.1.Halduskaebuste ja muude dokumentide koostamine; riigihangetealased konsultatsioonid ja vajalike dokumendiprojektide koostamine. Esindamine riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes, Riigihangete Ametis ja kohtutes.

3.2. Kriminaal- ja väärteoõigus
Esindamine ja kaitsmine kohtueelsetes organites, ametiasutustes, kohtus4. TSIVIILÕIGUS 4.1. Võlaõigusega seonduv temaatika. Lepingu projektide, teadete koostamine, hagiavalduste ettevalmistamine, konsultatsioonid. Esindamine lepingu ja lepingueelsetes läbirääkimistes, varalise ja mittevaralise kahju nõuetes, kohtuvaidlustes.

4.2. Pärimisõigusest, perekonnaõigusest, asjaõigusest tulenevad teemaderingid. 5. MAKSUÕIGUS Nõustamine maksualastes küsimustes. Esindamine maksualastes vaidlustes Maksuametis ja kohtutes. 6. ÄRIÕIGUS Äriühingu igapäevase majandustegevusega seonduvate probleemide lahendamine. Lepingute ja dokumentide projektide koostamine. Olemasoleva dokumentatsiooni juriidiline audit. Äriühingute ja filiaalide asutamine koos vajaliku dokumentatsiooni koostamisega. Äriühingute ühinemisega, jagunemisega, ümberkujundamisega, likvideerimisega seonduvate küsimuste lahendamine. Aktsiatega seonduv problemaatika. Juhtimisorganite (juhatus, nõukogu, üldkoosolek) tegevusele õiguliku hinnangu andmine. Äriregistri kande muudatuste korraldamine.