Tööõigus

Nõustame eraisikuid ja ettevõtteid kõigis tööõigusalastes küsimustes ja osutame õigusabi töösuhete korraldamisel alates tööle võtmisest / asumisest kuni töösuhte lõpetamiseni. Koostame tööõigusalaseid dokumente (tööleping, kollektiivleping, ametijuhend, töökorralduse reeglid jms) ja viime läbi nende õiguslikke auditeid. Esindame töövaidluskomisjonis ja kohtutes. 

 

Osutatavad teenused: 

  • Töölepingute, juhatuse ning nõukogu liikmete teenistuslepingute, töökorraldusreeglite ja ametijuhendite jm töösuhtega seonduvate lepingute ja dokumentide (sh konfidentsiaalsuskokkulepped konkurentsikeelu kokkulepped, varalise vastutuse lepingud, intellektuaalse omandi üleandmise lepingud ja optsioonilepingud) koostamine
  • Nõustamine lepingute muutmise ja lõpetamisega seotud küsimustes
  • Nõustamine töösuhetega seonduvates küsimustes ettevõtte üleminekul, ühinemisel, jagunemisel ja ümberkorraldamisel
  • Esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtutes
  • Kutsehaigused ja tööõnnetused 
  • Töötamine välismaal ja välistööjõu värbamine (sh töö- ja elamisload)
  • Nõustamine renditööd puudutavates küsimustes