Riik ja omavalitsus

Vaidlused riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega, riigihanked, planeerimine ja ehitus

Nõustame ja esindame eraisikuid, ettevõtteid ja asutusi kõikides peamistes riigi tegevusega seotud küsimustes sh ehitus, planeerimine, riigihanked, riigivastutus, konkurents, karistus- ja väärteoõigus.

Nõustame ja abistame kinnisvaraga seotud tehingute ja toimingute tegemisel sh võõrandamine ja omandamine, üürimine, arendamine, projekteerimine, finantseerimine, ehitus ja kasutus. Esindame planeerimismenetluses. Vaidlustame vajadusel kehtestatud planeeringuid.  

Aitame riigihanke korraldamisel ja läbiviimisel, aga samuti riigihanke vaidlustamisel.

Koostame halduskaebusi jm dokumente. Esindame riigi- ja kohalike omavalitsuse asutustes, kohtueelsetes organites ja kohtus. 

 

Osutame järgmisi teenuseid:

 • Puudutatud isikute ja kohalike omavalitsuste nõustamine ning esindamine planeerimismenetluses
 • Nõustamine ja esindamine projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade taotlemisel 
 • Planeerimise ja ehitamisega seotud lepingute koostamine ning analüüs
 • Esindamine ehituse ja planeerimisega seotud vaidlustes (sh ametiasutustes ja kohtus) 

 

 • Hankemenetluse nõustamine erinevates staadiumites
 • Hankedokumentide koostamine
 • Hankelepingute koostamine 
 • Pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine, pakkumuste võrdlemine ja hindamine, eduka pakkumise valimine
 • Hankedokumentatsiooni analüüs
 • Esindamine riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes (sh hankedokumentide ning hanketulemuste vaidlustamine või kaitsmine)

 

 • Nõustamine seonduvalt koondumistega
 • Konkurentsiõiguse rikkumiste, sh keelatud kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus, ennetus tehingute ja toimingute tegemisel 
 • Kartellivaidlused

 

 • Nõustamine seonduvalt õiguspärase haldusmenetluse läbiviimisega erinevates valdkondades (sh kohaliku omavalitsuse korralduse üldpõhimõtted, ehitus, planeerimine, hanked, riigivastutus, erinevate lubade menetlused, omandireform)
 • Nõustamine seoses isiku põhiõiguste ja -vabaduste kaitsega, sealjuures vajadusel normi põhiseadusevastasuse tuvastamise taotlemine
 • Avalik teenistus
 • Ettevõtete ja eraisikute esindamine vaidlustes kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega, sh riigivastutuse seaduse alusel esitatavate kahjunõuete esitamisel
 • Esindamine vaidemenetluses ja kohtutes