Tsiviilõigus

Nõustame ja esindame nii eraisikuid, ettevõtteid kui asutusi kõigis võlaõigusega (sh lepinguõigusega) seotud küsimustes. Esindame lepingueelsetel ja lepingulistel läbirääkimistel ning lepingute sõlmimisel, koostame lepinguprojekte jm seonduvaid dokumente. Anname õiguslikke hinnanguid sõlmitud või sõlmitavate lepingute kohta. Valmistame ette nõudekirju (sh aitame esitada kahjunõudeid) ja esitatud nõuetele vastuseid. Koostame hagiavaldusi. Esindame kohtuvaidlustes. 

Anname konsultatsioone kõikides asjaõigust, perekonnaõigust ja pärimisõigust puudutavates küsimustes. 

Abistame kõikides omandit puudutavate tehingute ja toimingute staadiumites – analüüsime konkreetse tehingu ja toiminguga kaasneda võivaid probleeme (õiguslik audit), peame läbirääkimisi ja koostame dokumente. 

Nõustame perekonnaga seonduvates küsimustes, koostame vajalikke dokumente, suhtleme ametiasutustega ja vajadusel esindame kohtutes. 

Aitame pärandiga seotud küsimustes. Aitame koostada testamenti ja pärimislepingut, esindame pärijaid võimalikes vaidlustes kaaspärijatega pärandi jagamise osas ja abistame suhtlemisel notariga.  

 

NÕUSTAME JA ESINDAME JÄRGMISTES VALDKONDADES:

Lepinguõigus ja kahju hüvitamine

  • Eellepingud ja ühiste kavatsuste protokollid
  • Müügilepingud (sh tüüptingimused), tarnelepingud, kinkelepingud 
  • Üürilepingud, rendilepingud, tasuta kasutamise lepingud, litsentsilepingud, laenulepingud
  • Koostöölepingud ja seltsingulepingud 
  • Käsunduslepingud, teenistuslepingud (sh juhatuse liikme lepingud), töövõtulepingud, agendilepingud, hoiulepingud 
  • Käenduslepingud, garantiilepingud ja muud tagatislepingud
  • Nõuete loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud

 

  • Kinnis- ja vallasasjadega seotud lepingud (omandamine ja võõrandamine, kasutamine, koormamine (pandid ja hüpoteegid))
  • Asjaõiguslikud vaidlused (sh kaasomanike vahelised vaidlused, juurdepääsuteede küsimused)